Home   »   Reservation & Belegung   »   Belegungsplan

Belegungsplan

Belegungsplan 2018
Belegungsplan 2019
Belegungsplan 2020
Belegungsplan 2021


Belegungsplan 2018

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar   01.01.2018: Abreisedatum 02.01.2018: Anreisedatum 03.01.2018: Belegt 04.01.2018: Belegt 05.01.2018: Belegt 06.01.2018: Abreisedatum 07.01.2018: Abreisedatum 08.01.2018: Frei 09.01.2018: Frei 10.01.2018: Frei 11.01.2018: Frei 12.01.2018: Frei 13.01.2018: Frei 14.01.2018: Frei 15.01.2018: Frei 16.01.2018: Frei 17.01.2018: Frei 18.01.2018: Frei 19.01.2018: Frei 20.01.2018: Anreisedatum 21.01.2018: Abreisedatum 22.01.2018: Frei 23.01.2018: Frei 24.01.2018: Frei 25.01.2018: Frei 26.01.2018: Frei 27.01.2018: Anreisedatum 28.01.2018: Abreisedatum 29.01.2018: Frei 30.01.2018: Frei 31.01.2018: Frei
Februar   01.02.2018: Frei 02.02.2018: Anreisedatum 03.02.2018: Abreisedatum 04.02.2018: Frei 05.02.2018: Anreisedatum 06.02.2018: Belegt 07.02.2018: Belegt 08.02.2018: Belegt 09.02.2018: Belegt 10.02.2018: Belegt 11.02.2018: Belegt 12.02.2018: Belegt 13.02.2018: Belegt 14.02.2018: Belegt 15.02.2018: Belegt 16.02.2018: Belegt 17.02.2018: Belegt 18.02.2018: Belegt 19.02.2018: Belegt 20.02.2018: Belegt 21.02.2018: Belegt 22.02.2018: Belegt 23.02.2018: Belegt 24.02.2018: Belegt 25.02.2018: Belegt 26.02.2018: Belegt 27.02.2018: Belegt 28.02.2018: Belegt
März   01.03.2018: Abreisedatum 02.03.2018: Anreisedatum 03.03.2018: Belegt 04.03.2018: Abreisedatum 05.03.2018: Frei 06.03.2018: Frei 07.03.2018: Frei 08.03.2018: Frei 09.03.2018: Frei 10.03.2018: Anreisedatum 11.03.2018: Abreisedatum 12.03.2018: Frei 13.03.2018: Frei 14.03.2018: Frei 15.03.2018: Frei 16.03.2018: Anreisedatum 17.03.2018: Belegt 18.03.2018: Abreisedatum 19.03.2018: Frei 20.03.2018: Frei 21.03.2018: Frei 22.03.2018: Frei 23.03.2018: Anreisedatum 24.03.2018: Belegt 25.03.2018: Abreisedatum 26.03.2018: Frei 27.03.2018: Frei 28.03.2018: Frei 29.03.2018: Frei 30.03.2018: Anreisedatum 31.03.2018: Belegt
April   01.04.2018: Belegt 02.04.2018: Abreisedatum 03.04.2018: Frei 04.04.2018: Frei 05.04.2018: Frei 06.04.2018: Frei 07.04.2018: Anreisedatum 08.04.2018: Belegt 09.04.2018: Belegt 10.04.2018: Belegt 11.04.2018: Belegt 12.04.2018: Belegt 13.04.2018: Belegt 14.04.2018: Abreisedatum 15.04.2018: Anreisedatum 16.04.2018: Belegt 17.04.2018: Belegt 18.04.2018: Belegt 19.04.2018: Belegt 20.04.2018: Belegt 21.04.2018: Anreisedatum 22.04.2018: Belegt 23.04.2018: Belegt 24.04.2018: Belegt 25.04.2018: Belegt 26.04.2018: Belegt 27.04.2018: Belegt 28.04.2018: Anreisedatum 29.04.2018: Belegt 30.04.2018: Belegt
Mai   01.05.2018: Belegt 02.05.2018: Belegt 03.05.2018: Anreisedatum 04.05.2018: Belegt 05.05.2018: Anreisedatum 06.05.2018: Belegt 07.05.2018: Belegt 08.05.2018: Belegt 09.05.2018: Belegt 10.05.2018: Belegt 11.05.2018: Belegt 12.05.2018: Abreisedatum 13.05.2018: Anreisedatum 14.05.2018: Anreisedatum 15.05.2018: Belegt 16.05.2018: Belegt 17.05.2018: Belegt 18.05.2018: Anreisedatum 19.05.2018: Belegt 20.05.2018: Belegt 21.05.2018: Abreisedatum 22.05.2018: Anreisedatum 23.05.2018: Belegt 24.05.2018: Belegt 25.05.2018: Anreisedatum 26.05.2018: Belegt 27.05.2018: Abreisedatum 28.05.2018: Frei 29.05.2018: Frei 30.05.2018: Frei 31.05.2018: Anreisedatum
Juni   01.06.2018: Belegt 02.06.2018: Belegt 03.06.2018: Abreisedatum 04.06.2018: Anreisedatum 05.06.2018: Belegt 06.06.2018: Belegt 07.06.2018: Belegt 08.06.2018: Abreisedatum 09.06.2018: Frei 10.06.2018: Frei 11.06.2018: Anreisedatum 12.06.2018: Belegt 13.06.2018: Belegt 14.06.2018: Belegt 15.06.2018: Abreisedatum 16.06.2018: Frei 17.06.2018: Frei 18.06.2018: Anreisedatum 19.06.2018: Belegt 20.06.2018: Belegt 21.06.2018: Belegt 22.06.2018: Anreisedatum 23.06.2018: Anreisedatum 24.06.2018: Abreisedatum 25.06.2018: Anreisedatum 26.06.2018: Belegt 27.06.2018: Belegt 28.06.2018: Belegt 29.06.2018: Abreisedatum 30.06.2018: Anreisedatum
Juli   01.07.2018: Frei 02.07.2018: Anreisedatum 03.07.2018: Belegt 04.07.2018: Belegt 05.07.2018: Belegt 06.07.2018: Abreisedatum 07.07.2018: Anreisedatum 08.07.2018: Belegt 09.07.2018: Belegt 10.07.2018: Belegt 11.07.2018: Belegt 12.07.2018: Belegt 13.07.2018: Belegt 14.07.2018: Anreisedatum 15.07.2018: Belegt 16.07.2018: Belegt 17.07.2018: Belegt 18.07.2018: Belegt 19.07.2018: Belegt 20.07.2018: Belegt 21.07.2018: Anreisedatum 22.07.2018: Belegt 23.07.2018: Belegt 24.07.2018: Belegt 25.07.2018: Belegt 26.07.2018: Belegt 27.07.2018: Belegt 28.07.2018: Anreisedatum 29.07.2018: Belegt 30.07.2018: Belegt 31.07.2018: Belegt
August   01.08.2018: Belegt 02.08.2018: Belegt 03.08.2018: Belegt 04.08.2018: Anreisedatum 05.08.2018: Belegt 06.08.2018: Belegt 07.08.2018: Belegt 08.08.2018: Belegt 09.08.2018: Belegt 10.08.2018: Abreisedatum 11.08.2018: Frei 12.08.2018: Anreisedatum 13.08.2018: Belegt 14.08.2018: Belegt 15.08.2018: Abreisedatum 16.08.2018: Frei 17.08.2018: Frei 18.08.2018: Anreisedatum 19.08.2018: Abreisedatum 20.08.2018: Frei 21.08.2018: Frei 22.08.2018: Frei 23.08.2018: Frei 24.08.2018: Anreisedatum 25.08.2018: Belegt 26.08.2018: Anreisedatum 27.08.2018: Belegt 28.08.2018: Belegt 29.08.2018: Belegt 30.08.2018: Belegt 31.08.2018: Abreisedatum
September   01.09.2018: Anreisedatum 02.09.2018: Abreisedatum 03.09.2018: Anreisedatum 04.09.2018: Belegt 05.09.2018: Belegt 06.09.2018: Belegt 07.09.2018: Anreisedatum 08.09.2018: Belegt 09.09.2018: Belegt 10.09.2018: Belegt 11.09.2018: Belegt 12.09.2018: Belegt 13.09.2018: Belegt 14.09.2018: Belegt 15.09.2018: Belegt 16.09.2018: Abreisedatum 17.09.2018: Frei 18.09.2018: Frei 19.09.2018: Frei 20.09.2018: Frei 21.09.2018: Anreisedatum 22.09.2018: Belegt 23.09.2018: Abreisedatum 24.09.2018: Anreisedatum 25.09.2018: Belegt 26.09.2018: Belegt 27.09.2018: Belegt 28.09.2018: Abreisedatum 29.09.2018: Anreisedatum 30.09.2018: Belegt
Oktober   01.10.2018: Belegt 02.10.2018: Belegt 03.10.2018: Belegt 04.10.2018: Belegt 05.10.2018: Belegt 06.10.2018: Anreisedatum 07.10.2018: Belegt 08.10.2018: Belegt 09.10.2018: Belegt 10.10.2018: Belegt 11.10.2018: Belegt 12.10.2018: Belegt 13.10.2018: Abreisedatum 14.10.2018: Anreisedatum 15.10.2018: Anreisedatum 16.10.2018: Belegt 17.10.2018: Belegt 18.10.2018: Belegt 19.10.2018: Anreisedatum 20.10.2018: Belegt 21.10.2018: Abreisedatum 22.10.2018: Frei 23.10.2018: Frei 24.10.2018: Frei 25.10.2018: Frei 26.10.2018: Frei 27.10.2018: Anreisedatum 28.10.2018: Abreisedatum 29.10.2018: Anreisedatum 30.10.2018: Belegt 31.10.2018: Belegt
November   01.11.2018: Belegt 02.11.2018: Anreisedatum 03.11.2018: Belegt 04.11.2018: Abreisedatum 05.11.2018: Frei 06.11.2018: Frei 07.11.2018: Frei 08.11.2018: Frei 09.11.2018: Frei 10.11.2018: Anreisedatum 11.11.2018: Abreisedatum 12.11.2018: Frei 13.11.2018: Frei 14.11.2018: Frei 15.11.2018: Frei 16.11.2018: Frei 17.11.2018: Anreisedatum 18.11.2018: Abreisedatum 19.11.2018: Frei 20.11.2018: Frei 21.11.2018: Frei 22.11.2018: Frei 23.11.2018: Anreisedatum 24.11.2018: Belegt 25.11.2018: Abreisedatum 26.11.2018: Frei 27.11.2018: Frei 28.11.2018: Frei 29.11.2018: Frei 30.11.2018: Anreisedatum
Dezember   01.12.2018: Belegt 02.12.2018: Abreisedatum 03.12.2018: Frei 04.12.2018: Frei 05.12.2018: Frei 06.12.2018: Frei 07.12.2018: Frei 08.12.2018: Anreisedatum 09.12.2018: Abreisedatum 10.12.2018: Frei 11.12.2018: Frei 12.12.2018: Frei 13.12.2018: Frei 14.12.2018: Frei 15.12.2018: Frei 16.12.2018: Frei 17.12.2018: Frei 18.12.2018: Frei 19.12.2018: Frei 20.12.2018: Frei 21.12.2018: Frei 22.12.2018: Frei 23.12.2018: Frei 24.12.2018: Frei 25.12.2018: Frei 26.12.2018: Anreisedatum 27.12.2018: Belegt 28.12.2018: Belegt 29.12.2018: Belegt 30.12.2018: Belegt 31.12.2018: Belegt
 
Legende   Frei Das Haus ist frei Start Belegung Anreisedatum Belegt Das Haus ist belegt Ende Belegung Abreisedatum